Tietosuojaseloste - suoramarkkinointirekisteri

Tämä on tietosuojaseloste, jolla täytetään tietosuoja-asetuksen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679) 13 artiklan mukainen informointivelvollisuus rekisteröidyille. (Päivitetty elokuussa 2019)

1. Rekisterinpitäjä

Oy Moccamaster Nordic Ab, Y-tunnus 2403089-6 (jäljempänä ”Moccamaster”)

Teknobulevardi 3-5

01530 Vantaa

Sähköposti: info.fi@moccamaster.com

Puhelin: 020 759 7730

2. Rekisterin nimi

Moccamaster – suoramarkkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Moccamasterin – suoramarkkinointirekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

• Moccamasterin uutiskirjeen lähettämiseen;

• Moccamasterin suoramainontaan, etämyyntiin tai muihin näihin rinnastettavien osoitteellisten lähetysten lähettämiseen;

• Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttamiseen;

• Tuote- ja huoltoinformaation lähettämiseen.

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu Moccamasterin oikeutetun edun toteuttamiseen sekä rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksia varten on koska tahansa peruutettavissa. Rekisteröity voi lähettää suostumuksen peruuttamista koskevan ilmoituksen Moccamasterille kirjallisesti tämän tietosuojaselosteen kohdassa 14 ilmoitettuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Moccamaster kerää ainoastaan seuraavia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä kohdassa 3 mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi:

- sähköpostiosoite

- suoramarkkinointilupa ja -kielto

Moccamaster ei kerää suoramarkkinointirekisteriin erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia arkaluontoisia henkilötietoja.

6. Tietojen säilyttämisaika

Moccamaster säilyttää suoramarkkinointirekisterissä olevia tietoja toistaiseksi, kunnes rekisteröity kieltää suoramarkkinoinnin. Jos rekisteröity on kieltänyt suoramarkkinoinnin, rekisterissä säilytetään kuitenkin suoramarkkinoinnin kieltoa koskeva tieto.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyltä itseltään rekisteröidyn täyttäessä Moccamasterin verkkosivulla olevan, uutiskirjeen tilaamista koskevan lomakkeen tai asiakastilin luomisen tai 10 vuoden takuun rekisteröinnin yhteydessä.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Moccamasterin kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja hallinnollisiin tarkoituksiin kulloinkin voimassaolevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Moccamaster voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin Moccamaster takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojakäytännön sekä voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Moccamasterin alihankkijat huolehtivat muun muassa verkkokaupasta tilattujen tuotteiden toimittamisesta; digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja konsultoinnista; tiedon varastoinnista ja teknisestä infrastruktuurin hallinnasta; maksuliikenteen hoitamisesta; laskutuksesta; analytiikasta ja datan hallinnasta; markkinatutkimuksista ja kuluttajakyselyistä sekä markkinoinnin palveluista ja mainosteknologioista.

9. Henkilötietojen luovuttaminen

Moccamaster ei myy tai vuokraa keräämiään henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Moccamaster luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

• Jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa tai Moccamasterilla on joku muu laillinen peruste luovutukseen;

• Toimivaltaisille viranomaisille tai muille tahoille niiden esittämien, lakiin perustuvien vaatimusten johdosta;

• Liiketoiminnan myynnin, ostamisen, fuusion tai muun järjestelyn yhteydessä henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajalle ja tämän neuvonantajalle;

• Neuvonantajille, jotka avustavat Moccamasteria oikeudellisten vaateiden selvittämisessä, laatimisessa, esittämisessä tai puolustamisessa.

10. Henkilötietojen käsittelypaikka

Moccamaster ei pääsääntöisesti siirrä keräämiään henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli tietoja kuitenkin siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehtii Moccamaster henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Moccamaster noudattaa henkilötietojen käsittelyssä hyvää tietojenkäsittelytapaa, lakeja ja viranomaisten ohjeistuksia.

Moccamaster käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

12. Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

Suoramarkkinointirekisteriin tallennettuja tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä häntä koskevia tietoja, sekä oikeus tarkastaa rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät tiedot.

Oikeus oikaista tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus oikaista rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät, virheelliset tiedot, tai täydentää rekisterinpitäjän hänestä käsittelemiä puutteellisia tietoja.

Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa tällaiset tiedot, mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, tai henkilötietojen säilyttämiseen liittyvä, rekisterinpitäjää velvoittava lainsäännös tai sopimusvelvoite on päättynyt tai rekisteröity peruuttanut tietojen käsittelyä koskevan suostumuksensa.

Käsittelyn rajoittaminen: Rekisteröidyllä voi tietyissä tapauksissa olla oikeus pyytää rekisterinpitäjä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä voi tietyin edellytyksin olla oikeus saada rekisterinpitäjältä rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät tiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle alkuperäisen rekisterinpitäjän estämättä.

Vastustamisoikeus - Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä laissa säädetyissä tilanteissa. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen - Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, jos Moccamasterin suorittama henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Rekisteröity voi lähettää oikeuksiensa käyttämiseen liittyvän pyynnön Moccamasterille kirjallisesti tämän tietosuojaselosteen kohdassa 14 ilmoitettuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli rekisteröity pyytää pääsyä häntä koskeviin henkilötietoihin, Moccamaster toimittaa jäljennöksen rekisteriin talletetuista tiedoista joko kirjallisessa tai sähköisessä muodossa tai osoittaa paikan, jossa rekisteriin talletetut tiedot ovat nähtävillä ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Moccamaster voi tarvittaessa jatkaa määräaikaa enintään kahdella kuukaudella, mikäli pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä sitä edellyttää, ja tästä ilmoitetaan rekisteröidylle.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Toimivaltainen valvontaviranomainen on:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

14. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Moccamasteriin kirjallisesti osoitteella Oy Moccamaster Nordic Ab, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa tai sähköpostitse osoitteella: info.fi@moccamaster.com.

Moccamaster voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.